Cijene programa Hrvatskog akreditacijskog centra za edukaciju kardiovaskularnih perfuzionista


Dana 05. ožujka 2016. godine na redovnoj godišnjoj Skupštini, Hrvatsko udruženje za ekstrakorporalnu cirkulaciju donijelo odluku o cijenama programa za polaznike Hrvatskog akreditacijskog centra za edukaciju kardiovaskularnih perfuzionista.


HUZEC je bio obvezan odrediti cijenu programa u sklopu aplikacije za akreditaciju prema Europskom Boardu za kardiovaskularnu perfuziju - EBCP.
Polaznik aplicira Hrvatskom akreditacijskom centru za edukaciju kardiovaskularnih perfuzionista putem Obrasca za aplikaciju u kojem navodi centar u kojem želi obaviti edukaciju. Ukoliko polaznik zadovoljava uvjete, Direktor programa u dogovoru s koordinatorima, izdaje Odobrenje u kojem su navedeni mentor i centar u kojem će se provesti najveći dio edukacije. Nakon dobivanja Odobrenja, polaznik s HUZEC-om sklapa Ugovor o pohađanju edukacijskog programa.
Polaznik je na početku programa dužan Koordinatoru donijeti Ugovor o pohađanju edukacijskog programa, Uputno pismo ustanove u kojoj radi te važeće Odobrenje za samostalni rad i Sanitarnu iskaznicu.
Prema Zakonu o strancima, državljani EU i EGP u Republici Hrvatskoj mogu boraviti do 90 dana s važećom putnom ispravom, dok državljani izvan EGP, sukladno Zakonu, trebaju pribaviti propisanu dozvolu (više informacija na stranicama MUP-a Republike Hrvatske: http://www.mup.hr/main.aspx?id=47#19).

Cijena se sastoji od 2 dijela:


I. (Fiksni dio) Naknada koju određuje HUZEC kao nositelj programa koja iznosi:
- 1000 Eura za polaznike koji pohađaju program na hrvatskom jeziku (države bivše Jugoslavije)
- 2000 Eura za sve druge polaznike
Polaznik sklapa Ugovor o pohađanju edukacijskog programa s HUZEC-om, a naknadu mora podmiriti najkasnije do prijave ispita (30 lipnja).


II. (Varijabilni dio) Naknade i uvjeti koje određuje svaki pojedini centar koji sudjeluje u programu: Klinička bolnica Dubrava, Magdalena – klinika za kardiovaskularne bolesti i Klinički bolnički Centar Zagreb:


a) Klinička bolnica Dubrava - nema posebnih naknada


b) Magdalena – klinika za kardiovaskularne bolesti - nema posebnih naknada


c) Klinički bolnički Centar Zagreb - naknade i uvjeti:


1. Zahtjev djelatnika (temeljem članka 22. statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb od 2013. god.) potrebno je uputiti predstojniku Klinike za kardijalnu kirurgiju i kopiju poslati Koordinatoru. U zahtjevu je potrebno navesti svrhu edukacije i boravka.
2. Nakon dobivene suglasnosti Koordinatora i predstojnika Klinike zahtjev se upućuje Ravnatelju i glavnoj sestri KBC Zagreb.
3. Po odluci, ravnateljstvo traži odobrenje Ministarstva zdravlja i stupa se u kontakt sa kandidatom te se traži sljedeća dokumentacija: (moguće je poslati je odmah sa zamolbom); Diploma o završenom obrazovanju i odobrenje za samostalni rad te Sanitarna iskaznica (prvenstveno cijepljenje B hepatitis).
4. Naknade prema važećem pravilniku KBC Zagreb koje se primjenjuje za sve djelatnike iz Hrvatske ili inozemstva:
a) Zdravstveni djelatnici visoke stručne spreme (VSS)
300,00 kn/dan za edukaciju koja traje do 30 dana
200,00 kn/dan za svaki sljedeći radni dan nakon 30 dana
b) Zdravstveni djelatnici više stručne spreme (VŠS)
200 kn/dan za edukaciju koja traje do 30 dana
150 kn/dan za svaki sljedeći radni dan nakon 30 dana
c) Zdravstveni djelatnici srednje stručne spreme (SSS)
150 kn/dan za edukaciju koja traje do 30 dana
100 kn/dan za svaki sljedeći radni dan nakon 30 dana

HUZEC - CROSECT

- Hrvatsko udruženje za ekstrakorporalnu cirkulaciju -

Copyright © 2017 Huzec. All rights reserved.
Izrada web stranica by GlobalWebmasters